PRIVACYVERKLARING MIND WORK PRODUCTIONS B.V.

Mind Work Productions B.V. (hierna: “MWP” of ”wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe MWP als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die jou identificeren of verband met jou houden (hierna: “persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Identiteit en contact

Mind Work Productions B.V.

Haarlemmerweg 317F

1051 LG Amsterdam

T: +31 (0) 20 3377835

E: info@mindworkproductions.com

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

MWP biedt diensten aan op het gebied van bedrijfsopleiding, -training en coaching. Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering van deze dienstverlening, kunnen wij de persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever en deelnemers van de trainingen of coaching sessies verwerken. Het gaat daarbij om (voor- en achter)naam, geslacht, (zakelijke) email en (zakelijke) telefoonnummer. Naar aanleiding van de training- en coaching sessies stellen wij ook bepaalde rapportages (m.n. rondom het verloop van de rollenspellen) op voor onze opdrachtgever.

Voor zover wij een zakelijke relatie met jou of jouw organisatie hebben, ontvang je in dat verband tevens incidenteel communicatie per e-mail over onze diensten en relevante ontwikkelingen die hiermee samenhangen. Mocht je geen prijs (meer) stellen op dergelijke berichten, is het te allen tijde mogelijk om je hiervoor uit te schrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Daarnaast maken wij gebruik van een website gekoppeld aan de domeinnaam <www.mindworkproductions.com>. Via de website kunnen wij eveneens persoonsgegevens verwerken. Zo heb je via de contactpagina de mogelijkheid om contact met ons op te nemen en vragen te stellen. In dit kader dien je je naam en e-mailadres in te vullen. MWP verwerkt deze gegevens om naar aanleiding daarvan je vraag of verzoek te beantwoorden.

Indien je onze website bezoekt, slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer of tablet op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, technische storingen op te lossen en om de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. 

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, welke privacyvriendelijk is ingesteld met inachtneming van de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

MWP deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening of voor zover wij hiertoe wettelijk zijn verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (‘verwerkers’), sluiten wij een verwerkersovereenkomst over zorgvuldig gebruik, geheimhouding en passende beveiliging van uw persoonsgegevens. MWP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De rapportages (met betrekking tot rollenspellen) naar aanleiding van een training- en coaching sessie waaraan je hebt deelgenomen, delen wij met jouw werkgever (onze opdrachtgever).

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen en/of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Je persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Indien je jezelf hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwijderen wij je persoonsgegevens zo snel mogelijk.

Verzoek om inzage, correctie en andere rechten

Naast het indienen van een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens heb je tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Je kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten via onderstaande contactgegevens.

Na ontvangst van een verzoek zullen wij binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

Contact – vragen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door MWP, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail (info@mindworkproductions.com) of schriftelijk (Mind Work Productions B.V., Haarlemmerweg 317F, 1051 LG Amsterdam).

Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Amsterdam, juni 2018